آب تهران جیره بندی نمی شود/ بودجه حوزه آبخیزداری قطع شده اما وزارت نیرو عین خیالش نیست

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65411247/%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%2F-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9