آثاری متعلق به قاتل خانواده مهرجویی در محل حادثه به جا مانده است

رئیس پلیس آگاهی کشور گفت: آثار ورود جبری در صحنه قتل
خانواده مهرجویی دیده نمی‌شود و ت،یبی در درب‌ها صورت نگرفته است
.

به گزارش ایسنا،  سردار محمد قنبری با حضور در منزل
داریوش مهرجویی صحنه قتل را از نزدیک بررسی کرد
.

فرمانده پلیس آگاهی کشور گفت: با بررسی صحنه جرم، آثاری در
صحنه قتل پیدا شده است که ما احتمال می‌دهیم مربوط به قاتل باشد
.

وی افزود: آثار ورود جبری در صحنه جرم دیده نمی‌شود و ت،یبی
در درب‌ها صورت نگرفته است
.

سردار قنبری افزود: نگهب، شهرک تا منزل مقتول یک کیلومتر
فاصله دارد و تمامی مسیرهای ورود و ،وج در منطقه در حال بررسی است
.

وی همچنین افزود: در این تحقیقات برای نخستین بار از سگ‌های
ردیاب نیز استفاده شده است تا در اطراف منزل به ردیابی بپردازند
.

سردار قنبری با اشاره به تلاش ماموران برای پیدا ، انگیزه
قتل گفت: تحقیقات تا رسیدن به قاتل یا قاتلان ادامه خواهد یافت
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/702893/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA