آخرین وضعیت بیتا فرهی در بیمارستان

دختر بیتا فرهی درباره آ،ین
وضعیت مادرش در بیمارستان توضیحاتی داد
.به گزارش ایسنا، بیتا فرهی به دلیل عارضه ریه و قلبی در
بیمارستان دی بستری است و  چند روز قبل دخترش در گفتگویی با ایسنا از پزشکان
و کادر درمان خواست تا تیمی برای رسیدگی به این وضعیت تشکیل شود،
 

او امروز درباره آ،ین وضعیت
درم، مادرش به ایسنا گفت: روند درمان مادر کمی امیدوارکننده است اما تا درمان و
بهبودی کامل راه زیادی پیش رو داریم و هنوز نمی توان نظر قطعی داد
.

مهسا قریشی همچنین گفت:
امیدوارم با زحمات پرسنل و پزشکان بیمارستان دی بهبودی کامل حاصل شود
.

دختر بیتا فرعی در پایان گفت :
از همه ،، که به تقاضا و پیغام من برای رسیدگی به حال مادر جواب دادن از جمله
تیم پزشکان بیمارستان دی و باعث دلگرمی شدند، تشکر می کنم
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/706084/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86