آغاز بازنگری زمان بندی چراغ های راهنمایی و رانندگی در تهران

منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66781446/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1