آغاز تحقق یک رؤیا/ عملیات اجرایی محور لامرد – خنج کلید خورد

منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011201905957660672/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%2F-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF