آغاز ثبت درخواست متقاضیان خودرو از سوم خرداد

منبع خبر: ایسک،وز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020225446887098368/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF