ابلاغ قانونی که احتمالکاهش قیمت خودرو را دارد

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020522111451330560/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF