احتمال کاهش زیان خودروسازان دولتی/از سرمایه بلوکه شده مشتریان خبری نداریم

نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص واگذاری قیمت گذاری به و، صمت به بازار گفت: هرچند که تعیین قیمت خودروها براساس ضوابط سازمان حمایت انجام خواهد شد، – اما زیان خودروسازان کاهش خواهد یافت. به گزارش مح،ه قیمتی را انجام می دهد. از همین رو مستقیماً سازمان …
منبع خبر: ا،گار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021035825311277056/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%2F%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C