استانداردسازی خودروهای تجاری باید اولویت خودروساز باشد

رییس سازمان ملی استاندارد می گوید: در تولید خودروهای تجاری، استانداردسازی به ویژه ارتقای استانداردهای ترمز اضطراری یا هشدار انحراف از مسیر باید در اولویت خودروساز باشد. –
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020807815483873280/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF