استخدام ادمین استوری و تولید محتوا اینستاگرام با سرویس در بابل

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020351283848579072/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1