اشغالگران قصد دارند یک گذرگاه رفح جدید بسازند

شبکه ۱۲ عبری گزارش داد که ارتش در حال گسترش منطقه حائل در امتداد ۱۴ کیلومتر از محور فیلادلفیا است تا به زعم خود تونل‌ها را ت،یب کند و آنچه را «دستاوردهای» خود در رفح، ج، نوار غزه می‌خواند، حفظ کند.

به گزارش ایسنا، این کانال عبری افزود که انتظار می‌رود گذرگاه رفح در یک مکان جدید در نزدیکی ، ابوسالم، جایی که مرزها به هم می‌رسند، ساخته شود.

این کانال صهیونیستی به نقش مش، اشغالگران، مصری‌ها، فلسطینی‌ها و آمریکایی‌ها در مدیریت گذرگاه جدید رفح اشاره کرد.

کانال ۱۲ عبری همچنین گزارش داد که برآوردهای صهیونیست‌ها نشان می‌دهد که عملیات رفح به وضعیتی رسیده است که امکان ،وج تاکتیکی نیروها را بدون به خطر انداختن «دستاوردهای ارتش» فراهم می‌کند.

خبرنگار الجزیره نیز تاکید کرد که پس از اینکه اشغالگران منازل منطقه شکوش در شهر رفح را با بولدوزر ت،یب ،د، تانک‌های ارتش اشغالگر در میان گلوله باران در منطقه المشروع واقع در شرق رفح در حال نفوذ هستند.

منبع: https://khabark،dro.com/fa/news/723735/%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF