اطلاعات کامل راهداری ویژه زائران در صفحه ویژه اربعین نرم افزار 141

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020511211841730560/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%85