اظهارنظر عجیب یک مسئول درباره قیمت خودرو

رییس انجمن همگن قطعه سازی با تاکید بر اینکه خودرو در ایران گران نیست، گفت: قدرت ،ید مردم پایین است اما برخی ترجیح می دهند با فرافکنی بگویند خودرو در کشور گران است؛ – از این رو مردم نمی ،ند. بیان فردا رییس انجمن همگن قطعه سازی با تاکید بر اینکه خودرو در ایران گران نیست، گفت:
منبع خبر: بیان فردا
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020604385987848192/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88