افتتاح ۶۲ مجموعه ورزشی طی دو سال گذشته در تهران

افتتاح ۶۲ مجموعه ورزشی طی دو سال گذشته در تهران

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/703428/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B6%DB%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86