افزایش قیمت خودرو فقط با مجوز شورای رقابت

خودروساز حق افزایش قیمت خودرو را ندارد مگر اینکه صورت حساب های بررسی شده آنها در خصوص هزینه تمام شده تولید، تأیید شود یا اینکه شورای رقابت مجوز بدهد. – وزیر اقتصاد گفت: خودروساز حق افزایش قیمت خودرو را ندارد مگر اینکه صورت حساب های بررسی شده آنها در خصوص هزینه تمام شده تولید،
منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020909835223267328/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA