افزایش نرخ در سایپا شیشه

منبع خبر: مدار اقتصادی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020316332631988224/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87