افزایش 117 درصدی ورود گردشگری به ارس/ میزان اقامت مسافران 150درصد افزایش یافت

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020120301548675072/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%2F-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-150%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF