افزایش 26 درصدی بودجه عمرانی/ افزایش بی سابقه بودجه عمرانی انرژی های تجدیدپذیرها

منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66502793/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%2F-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C