امکان تغییر اولویت برای نوبت های 1403 در سامانه یکپارچه فراهم می شود

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020321793890476032/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85