اولین قطار ترانزیتی افغانستان پس از ۴۰ روز به وان ترکیه رسید

اولین قطار ترانزیتی افغانستان به مقصد ،یه که نقریبا یک ماه پیش وارد ایران شده بود، پس از 40 روز به وان ،یه رسیده است.

به گزارش ایسنا، حرکت اولین قطار تجاری افغانستان به مقصد ،یه از مسیر روزنک ایران بود.پ

این قطار با استفاده از مسیر ریلی هرات – خواف در حال صادرات محصولات تولیدی افغانستان به بازارهای ،یه و اروپا بود؛ اما به دلایلی نامعلوم متوقف و اعلام شد که ایران برای ادامه حرکت به این قطار لوکوموتیو نداده است.

حال بعد از ۴۰ روز اولین قطار ترانزیتی افغانستان به ،یه، امروز به وان ،یه رسیده است.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/721851/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF