ایران از این نظر اروپا را تو جیب خودش گذاشت!

تعداد مرگ ومیر ناشی از تصادفات در ایران با کل مرگ ومیر تصادفات رانندگی در اتحادیه اروپا با 27 کشور و جمعیت 450 میلیون نفری برابری می کند. به نظر می رسد کاهش کیفیت خودروها در کنار افزایش تعداد خودرو و خطاهای انس،، – تعداد مرگ ومیر ناشی از تصادفات در ایران با کل مرگ ومیر …
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021247419761940480/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%21