این سه زندانی ایرانی هرگز به کشور باز نمی‌گردند

ایسنا: سخنگوی و، امور خارجه ایران درباره جزئیات توافق ایران و آمریکا توضیحاتی ارائه کرد.

کنع،:

* (در پاسخ به سوالی در عملیات تبادل زند،ان بین ایران و آمریکا): بر اساس آ،ین اخباری که من دارم، امروز تبادل زند،ان انجام می‌شود و پنج ایر، زند، در آمریکا آزاد می‌شوند و پنج زند، آمریکایی در ایران نیز در اختیار این کشور قرار می‌گیرند.

*  ۲ نفر از شهروندان ایر، آزاد شده در آمریکا به کشور باز می‌گردند و یک نفر دیگر نیز با توجه به حضور خانواده‌اش به کشور دیگری سفر می‌کند و ۲ نفر دیگر نیز با توجه با سابقه حضور و زندگی‌شان در همان آمریکا باقی می‌مانند.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/700564/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF