بازدید رییس دیوان عدالت اداری از پارک فناوری پردیس

بازدید رییس دیوان عدالت اداری از پارک فناوری پردیس

منبع: https://khabark،dro.com/fa/news/723152/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3