بازگشت بهاروند به ریاست سازمان لیگ فوتبال

رئیس سازمان لیگ فوتبال مشخص
شد
.

به گزارش ایسنا، طی حکمی
از سوی مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند به ،وان رییس سازمان لیگ
فوتبال منصوب شد
.

در حکم تاج به بهاروند آمده
است
:

«جناب
آقای حیدر بهاروند


نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی و به استناد
بند یک ماده
۱۵
اساسنامه سازمان لیگ فوتبال به موجب این ابلاغ به سمت رئیس سازمان لیگ فوتبال کشور
منصوب می شوید
.

امیداست با تلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای
مسئولیت تان، شاهد ارتقا بیش از پیش فوتبال کشور باشیم.از خداوند منان آرزوی توفیق
روز افرین جنابعالی را مسئلت دارم

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/702758/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84