باگی به چه نوع خودرو هایی گفته می شود؟

منبع خبر: بیان فردا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020509327522926592/%D8%A8%D8%A7%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F