ببینید: خودرو در عراق مفت در ایران بسیار گران!

منبع خبر: ایران آرت
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020215970245754880/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%3A-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%21