ببینید | دیوانه بازی و حرکت خطرناک راننده آمریکایی وسط خیابان

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011278830608074752/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7