برنامه های ایران خودرو برای خروج از شمول ماده 141

تقدسی، معاون اقتصادی ایران خودرو گفت: افزایش کارایی و بهبود بهره وری در گروه صنعتی ایران خودرو، به خصوص در شرکت های فرعی، جزء برنامه های راهبردی شرکت است. – به گزارش و همچنین استفاده از تمامی ظرفیت ها که توسط نهادهای تصمیم گیر پیش روی خودروساز قرار می گیرد، از جمله بورس …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021115202780995584/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87