برگزاری کارگاه آشنایی با مقررات پولشویی در لیزینگ خودرو غدیر

به گزارش خبرخودرو، کارگاه آشنایی با مقررات و ا،امات مبارزه با پولشویی در شرکت لیزینگ خودرو غدیر برگزار شد.

 

به گزارش خبرخودرو، کارگاه آشنایی با مقررات و ا،امات مبارزه با پولشویی در شرکت لیزینگ خودرو غدیر برگزار شد.

بررسی موارد مشکوک به پولشویی در نهادهای مالی، ،قو،ن ومقررات مبارزه با پولشویی و رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از جمله سرفصل های این دوره آموزشی بوده است.

همچنین شیوه های انجام پولشویی، روش های سو استفاده الکترونیکی، ریسک های پولشویی،اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهای دنیا و رویکرد مبتنی بر ریسک از دیگر سرفصل های کارگاه آشنایی با مقررات پولشویی بوده است.

کارگاه آشنایی با مقررات پولشویی به مدت دو روز در لیزینگ خودرو غدیر برگزار شد.

منبع: https://khabark،dro.com/fa/news/724362/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1