بزرگراه بعثت و خیابان پاستور شرقی به نام «شهیدرئیسی» نامگذاری شد

بزرگراه بعثت و همچنین خیابان پاستور شرقی با رأی حدا،ر اعضای شورای اسلامی شهر تهران به نام شهید آیت‌الله رئیسی نامگذاری شد.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست و چهلمین جلسه علنی این شورا بررسی نامگذاری معبری به نام شهید آیت‌الله رئیسی را در دستور کار خود داشتند که بر این اساس بزرگراه بعثت حدفاصل میدان بهمن تا میدان بسیج در مناطق ۱۵ و ۱۶ و همچنین خیابان پاستور شرقی حدفاصل خیابان کارگر ج،ی تا خیابان حضرت ولیعصر (عج) در منطقه ۱۱ با رأی حدا،ری اعضای شورا به نام شهید آیت‌الله دکتر ابراهیم رئیسی نامگذاری شد.

همچنین خیابان کوشک حد فاصل خیابان سی تیر تا خیابان فردوسی در منطقه ۱۲ با رأی حدا،ری اعضای شورای شهر تهران به نام شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان نامگذاری شد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/721869/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF