بسته شدن پرونده قیمت گذاری خودروهای مونتاژی | برای آنکه

شنیده ها حاکی از آن است که برخی شرکت های خودروسازی با قیمت های شورای رقابت موافقت ،د و پذیرفتند که قیمت های اعلامی را اعمال خواهند کرد.

اما برخی دیگر نپذیرفتند و تأکید داشتند که با قیمت های تعیین شده، ضرر و زیان خواهند کرد.

عصر روز یکشنبه در جلسه بررسی قیمت خودروهای مونتاژی، با حضور نمایندگان و، صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و مدیران شرکت های خودروساز خصوصی، قیمت خودروهای مونتاژی مورد بررسی قرار گرفت و مدیران خودروساز از چالش ها، تعرفه گمرکی و موضوعات مرتبط با آن صحبت ،د.

برای آنکه صنعت خودرو مانند ،ت های گذشته بخصوص ،ت دوازدهم تضعیف نشود و مهم تر اینکه کاهش تولید خودروهای مونتاژی، دامنگیر مردم نشود، قرار شد امروز و در نهایت تا روز پنجشنبه مجدداً قیمت ها بررسی و نهایی شود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020311960715704320/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C

– ، پ،؛ دیگر رسانه ها- ایران نوشت: امروز و در نهایت تا آ، هفته جاری، قیمت خودروهای مونتاژی، نهایی خواهد شد و بر طبق آن، شرکت های خصوصی باید به قانون و قیمت های اعلامی تمکین کنند.

برای آنکه صنعت خودرو مانند ،ت های گذشته بخصوص ،ت دوازدهم تضعیف نشود و مهم تر اینکه کاهش تولید خودروهای مونتاژی، دامنگیر مردم نشود، قرار شد امروز و در نهایت تا روز پنجشنبه مجدداً قیمت ها بررسی و نهایی شود.