بهمن موتور مقام نخست خدمات فروش را بدست آورد

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66996631/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF