بیشترین رضایت مردم از عملکرد وزارت بهداشت است

رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: طبق بررسی‌های انجام شده درباره نظرات مردم، بیشترین رضایت از عملکرد و، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.

به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام میثم لطیفی تا به امروز ۳۶۱هزار و ۸۵۵ نظر درباره عملکرد کارکنان ،ت در ارائه خدمات به مردم در سامانه رضایت سنجی ثبت شده که این نظرات هم در اختیار دستگاه مربوطه و هم در اختیار ما در سازمان اداری و استخدامی قرار دارد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: طبق بررسی‌های انجام شده درباره نظرات مردم بیشترین رضایت از عملکرد و، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و و، نیرو و سازمان امور مالیاتی در این نظرسنجی و رضایت سنجی وضعیت خوبی نسبت به دیگر دستگاه‌ها دارند.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/711942/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA