تحویل خودرو های مرحله اول سایپا از هفته دوم اردیبهشت ماه 1402

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020110129509670912/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA