تخلف خودروسازان، رو می شود؟/ ماموریت ویژه رییسی به وزارت صمت و بازرسی ریاست جمهوری

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66426060/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F%2F-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA