تخلف محرز سایپا در حذف یک قطعه حیاتی

منبع خبر: بیان فردا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020575741142286336/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C