تصادف نکنید، ایربگ گران است!

خیلی خوب است که می د،م خودرویی که سوارش می شویم ایربگ دارد و اگر خدا نکرده تصادف کنیم، این کیسه های محافظ می تواند جانمان را نجات دهد. – به گزارش ، باید این کیسه ها را تعویض کنند و علاوه بر خود ایربگ ها، کل غربیلک فرمان و بخشی از داشبورد که به خاطر باز شدن ایربگ ها ش،ته …
منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021032964435410944/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21