تصمیم نهایی در مورد بنزین/سقف برداشت بنزین در 15 جایگاه تهران لغو شد

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020508352547655680/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%2F%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86