تمدید مهلت واریز وجه برندگان خودروهای خارجی اموال تملیکی

شرایط فوق مطابق این اطلاعیه به کلیه برندگان مزایده ۵۶۵ اعلام می‌شود.منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65324081/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C

الف) اگر مغایرت به نحوی باشد که قیمت واقعی خودرو بیشتر از ارزش برنده شده در مزایده باشد، مابه‌التفاوت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی از برنده مزایده اخذ و کارد، سازمان اصلاح و جهت شماره‌گذاری به راهور ارسال می‌شود. در صورت عدم پرداخت مابه‌التفاوت توسط برنده مزایده ودیعه به ایشان مسترد و خودرو در مزایده بعدی مطرح می‌شود.

شرایط فوق مطابق این اطلاعیه به کلیه برندگان مزایده ۵۶۵ اعلام می‌شود.

به گزارش منیبان از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در مواردی که مبلغ فروش خودرو و کارمزد سامانه ستاد توسط ،یدار ندانسته یکجا به یک حساب واریز شده است با هماهنگی امور مالی سازمان مبالغ به ایشان عودت تا موارد به‌صورت تفکیکی به حساب‌های مربوطه واریز شود.


این سازمان در اطلاعیه دیگری آورده است: درصورتی‌که در زمان پلاک‌گذاری خودرو مغایرتی در کارد، صادر شده توسط سازمان (شرح کالا مندرج در مزایده شامل تیپ، مدل، سال ساخت، رنگ و تعداد سیلندر) با اطلاعات دفتر فنی و مهندسی راهور ملاحظه گردید، راهور از پلاک ، خودرو امتناع و موارد را جهت اقدامات ذیل به سازمان منع، می‌کند:

ب) اگر مغایرت به نحوی باشد که قیمت واقعی خودرو کمتر از ارزش برنده شده در مزایده باشد، خودرو به برنده تحویل و کارد، سازمان اصلاح و جهت شماره‌گذاری به راهور ارسال می‌شود. در صورت عدم رضایت برنده مزایده ودیعه به ایشان مسترد و خودرو در مزایده بعدی مطرح می‌شود.