توان بالای بورس برای جذب نقدینگی از بازارهای رقیب

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66680103/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8