توسعه حمل و نقل عمومی، شاه کلید کاهش آلودگی هوای تهران |

تنها راه کاهش آلودگی هوا توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده کمتر از خودروی شخصی است.

– کارشناس آلودگی هوا گفت: تنها راه کاهش آلودگی هوا توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده کمتر از خودروی شخصی است.

یوسف رشیدی در گفت و گو با ایسنا افزود: آلودگی هوا از یک عامل اصلی در تهران نشات می گیرد که تردد زیاد خودروهای شخصی است.

در صورت پرداختن به این موضوع نیازی به چندین بار قانون نوشتن برای کاهش آلودگی هوا نیست.

وی اضافه کرد: در سال های قبل به جای توسعه حمل و نقل عمومی، بیشتر به توسعه حمل و نقل شخصی توجه شده و این مساله باعث افزایش ترافیک و مصرف سوخت شده است.

این کارشناس آلودگی هوا در ادامه گفت: یک الگوبرداری ساده از شهرهای بزرگ دنیا که در کاهش آلودگی هوا موفق بوده اند، نشان می دهد تردد باید بیشتر با وسایل حمل و نقل عمومی باشد این در حالیست که در تهران بیشتر از خودروی شخصی استفاده می شود.

وی اضافه کرد: لازم است تردد را به جای حمل و نقل شخصی به حمل و نقل عمومی سوق دهیم.

به ،وان نمونه مترو را توسعه دهیم.

در این صورت به طور قطع در کاهش آلودگی هوا موفق می شویم والا نوشتن قانون و اجرا نشدن آن گرهی از آلودگی هوا باز نمی کند.

اگر الان شروع به توسعه حمل و نقل عمومی کنیم، شاید پنج تا 10 سال دیگر به نتیجه برسد ولی باید این کار را آغاز شود.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020910605981630464/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C