جدول مقایسه قیمت خودروهای مونتاژی داخلی با قیمت همین خودروها در کشورهای منطقه

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011218577091774464/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7