جریمه سنگین خودروسازها برای گران فروشی

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66685338/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C