حذف ناگهانی این خودرو قیمت های بازار را تکان می دهد؟

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020320058870394880/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C