حرف خودروسازان به کرسی نشست؛ سونامی افزایش قیمت

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020122761507471360/%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA