حمله حزب‌الله لبنان به ۳ پایگاه صهیونیستی

حزب‌الله لبنان در بی،ه‌ای
از حمله امروز خود به سه پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی خبر
داد
.

به گزارش ایسنا، حزب‌الله
لبنان عصر امروز یکشنبه با صدور بی،ه‌ای اعلام کرد که سه پایگاه ارتش رژیم
صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داده است
.

در این بی،ه آمده است:
مقاومت لبنان، پادگان «یفتاح» و پایگاه «المالکیه» را با تسلیحات من، هدف قرار
داد
.

در ادامه بی،ه مقاومت اسلامی
لبنان آمده که در این حمله «اه، اسرائیلی با دقت مورد اصابت قرار گرفته است
».

همچنین حزب‌الله در بی،ه‌ای
دیگر اعلام کرد که با راکت‌های هدایت‌شونده خود پایگاه «العباد» و تج،ات فنی
پایگاه را با دقت مورد اصابت قرار داده است
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/706325/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C