خبر مهم، آیا افزایش قیمت کارخانه ای خودرو ها اعمال میشود؟!

کد خبر: 139867

اخیرا شایعاتی در باب افزایش ،مت کارخانه ای خودرو های داخلی شنیده شده است اما وزیر صنعت، معدن و تجارت بالا،ه تکلیف را مشخص کرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65348892/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84