خبر مهمی که بازنشستگان باید آن را بخوانند

خبر آنلاین: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از اختصاص ۹ همت منابع مالی به بازنشستگان کشوری از جمله و، بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی خبر داد.

مسکنی گفت: با صدور مجوز فروش سهام شرکت آلومینیوم ج، برای صندوق بازنشستگی مقرر شد ۹ همت منابع مالی حاصل از آن برای متن، سازی حقوق بازنشستگان کشوری و معوقات حقوق آنها هزینه شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با همکاری دیوان مح،ات و سازمان برنامه و بودجه و پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری سهام شرکت آلومینیوم ج، امکان فروش پیدا کرد.

به گفته مسکنی از محل این ۹ هزار میلیارد تومان، معوقات بازنشستگان کشوری نیمه دوم سال ۹۹ و ۱۵درصد ۲۲۰هزار نفر از بازنشستگان و، بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و در نهایت مابه التفاوت اصلاح احکام متن، سازی بازنشستگان دیوان مح،ات، پست بانک و اعضای هیات علمی تمام وقت پرداخت می‌شود.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/717008/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF