خرید  281 خودرو خارجی  توسط یک نفر | یک نفر شخص حقیقی برای

– رییس سازمان اموال تملیکی در جلسه بازگشایی پیشنهادات ارائه شده در مزایده هزار و 40 خودرو خارجی با بیان اینکه از هفتم مهر ماه امکان بازدید از هزار و 40 خودرو برای شرکت در مزایده فراهم شد، گفت: 58 دستگاه خودرو به دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودرو ها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند.

10 نفری که بیشترین پیشنهاد را ارائه ،د همگی از مزایده گران حرفه ای و قدیمی هستند که از قبل در سامانه حضور داشتند.

با هماهنگی که انجام شد، شعبه 15 دادگاه انقلاب طی تصمیمی که 29 مرداد 1401 گرفته شد، قرار بر مزایده هزار و 62 خودرو موجود


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65239784/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%C2%A0-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%C2%A0-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1

وی افزود: برخی خودرو ها اساسا مشکل پلاک گذاری دارند، اما این خودرو ها چنین مشکلی را نداشتند و مسئله مربوط به احتمال قاچاق بوده است.

طی بازدید رییس جمهور از انبار سازمان اموال تملیکی یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفت بحث نگهداری طول، مدت خودرو ها بوده است.

سیدعبدالمجید اجتهادی  گفت: در تعیین تکلیف کالا های رسوبی موجود در اموال تملیکی، شاهد ورود رییس جمهور و رییس قوه قضاییه بودیم که تاثیر بسزایی داشت.

از جمله کالا هایی که چندین سال در گمرکات دپو شده بود بحث خودرو های مربوط به پرونده مطرح در دادگاه انقلاب بود.

یک نفر شخص حقیقی برای 281 خودرو درخواست ارائه کرده است و یک شخص حقوقی نیز برای 258 خودرو درخواست ارسال کرده است.