دادگاه عالی رژیم صهیونیستی قانون جنجالی اصلاحات قضائی را لغو کرد

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی امروز -دوشنبه- قانون جنجالی اصلاحات دستگاه قضائی این رژیم را لغو کرد.

به گزارش ایسنا، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی قانون جنجالی که نظارت این دادگاه بر کابینه و وزیران را محدود می کرد و باعث تظاهرات گسترده ای در اراضی اشغالی شده بود، لغو کرد.

رسانه های اسرائیلی این اقدام را ز،له ای در دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی توصیف کرده اند.

با وجود اعتراضات داخلی گسترده به رهبری اپوزیسیون رژیم صهیونیستی و  بروز شکاف بزرگ در این رژیم، ۲۴ ژوئیه کنست در شور اول و دوم پیش نویس قانون لغو استدلال معقولیت را تصویب کرد و به این ترتیب به قانونی لازم الاجرا بدل شد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/709976/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF